TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Cập nhật: duckham - 20/11/2017 02:45

Điểm Speaking 2 50% 152AV6111 HK1_17-18

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 07/09/2017 08:33

Điểm Listening 1 152AV6111 GK HK1_15-16

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 06/09/2017 09:18

Điểm Listening 1 152AV6111 L2 HK1_15-16

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 06/09/2017 09:16

Điểm Lễ tân 152AV6111,6119 50% HK2_16-17

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 31/08/2017 04:44

Điểm Business Culture 152AV6111 L1 HK2_16-17

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 30/08/2017 06:48

Điểm Document translation 152AV6111 L1 HK2_16-17

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 30/08/2017 06:46

Điểm Lế tân 152AV6111 GK 50% HK2_15-16

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 30/08/2017 06:44

Điểm Writing 2 152AV6111 L2 HK2_15-16

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 30/08/2017 06:42

Điểm Writing 1 152AV6111 L2 HK2_15-16

Xem thêm

Liên hệ tư vấn