TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Cập nhật: duckham - 19/06/2018 10:38

Điểm Writing 1 (AV) Nhóm 01,02 40% HK2_17-18

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 19/06/2018 10:08

Điểm Testing (AV) Nhóm 01 40% HK1_17-18

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 19/06/2018 08:28

Điểm Listening 2 (AV) Nhóm 02,03 40% HK2_17-18

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 18/06/2018 03:14

Điểm Grammar 2 (AV) Nhóm 05,06 40% HK2_17-18

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 18/06/2018 02:50

Điểm Asian studies (AV) Nhóm 01 40% HK2_17-18

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 06/06/2018 09:44

Điểm Writing 1 40% (AV) N03,4,5,6 HK2_17-18

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 06/06/2018 09:40

Điểm Reading 20 40% (AV) N01 HK2_17-18

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 06/06/2018 09:35

Điểm Public speaking 40% (AV) N01 HK2_17-18

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 06/06/2018 09:32

Điểm Mophology & Syntax 40% (AV) N02 HK2_17-18

Xem thêm

Liên hệ tư vấn