TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


1. Giới thiệu
Trong quá trình xây dựng và phát triển Đại học Bình Dương, lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng đến việc đảm bảo chất lượng, xóa bỏ triệt để tiêu cực trong thi cử. Từ tháng 7/2001 nhà trường thành lập Trung tâm Khảo thí - đơn vị hoạt động độc lập trực thuộc Ban Giám hiệu.

2. Chức năng và nhiệm vụ
- Tư vấn cho nhà trường về quy chế thi, kiểm tra theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức thi, kiểm tra theo quy chế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, khắc phục bệnh thành tích, thực hiện chủ trương nói không với tiêu cực.
- Từng bước lập ngân hàng đề thi cho các môn học để hình thành một mặt bằng chất lượng chung, giúp nhà trường ngày càng chủ động hơn trong quá trình đào tạo.
- Tin học hóa từng bước quá trình thi cử để dần dần tách quá trình thi, kiểm tra với quá trình đào tạo nhằm đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng.
- Quản lý kết quả thi một cách độc lập trên hệ thống máy tính và bằng hồ sơ gốc, giúp nhà trường kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.
- Thống kê, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, tử đó đề xuất với nhà trường các biện pháp nâng cao chất lượg đào tạo.

3. Nhân sự:
STT HỌ VÀ TÊN CHỨCVỤ   EMAIL  
1  TS Trần Ngọc Hội
 Giám đốc
 tnhoi@bdu.edu.vn
2  ThS Nguyễn Thị Hoài Nam  Phó giám đốc  hoainam@bdu.edu.vn
3  KS Lại Đức Khâm  Trợ lý  ldkham@bdu.edu.vn
4  CN Lê Kim Cảnh         Nhân viên  lkcanh@bdu.edu.vn
5  CN Cao Việt Trường  Nhân viên  cvtruong@bdu.edu.vn
6  KS Đinh Thị Ánh Tuyết  Nhân viên  anhtuyet@bdu.edu.vn
7  CN Nguyễn Phùng Quốc Việt  Nhân viên  quocviet@bdu.edu.vn
8  CN Nguyễn Thị Hoàng Yến  Nhân viên  hoangyen@bdu.edu.vn

4. Thông tin liên hệ
 - Điện thoại: 0274. 3 837 102  - Email: ttkt@bdu.edu.vn

Liên hệ tư vấn