TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
TTKT chỉ giải quyết những khiếu nại về điểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố bảng điểm.

Liên hệ tư vấn