TRUNG TÂM KHẢO THÍ



TTKT chỉ giải quyết những khiếu nại về điểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố bảng điểm.

Liên hệ tư vấn