TRUNG TÂM KHẢO THÍ

Cập nhật: duckham - 13/12/2017 02:33

Điểm Business culture 152AV4411,4419 HK1_17-18

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 13/11/2017 02:12

Điểm Writing 3 152AC4411,152AV4419 HK2_16-17

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 13/11/2017 09:31

Điểm Grammar 3 152AV4411,152AV4419 HK2_16-17

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 10/07/2017 04:45

Điểm Grammar 1 nhóm HLAV (KCQ) HK2_16-17

Xem thêm

Chỉnh sửa: duckham- 10/07/2017 04:42

Điểm Listening 1 nhóm HLAV (KCQ) HK2_16-17

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 29/06/2017 04:49

Bảng điểm BUSINESS CONVERSATIONS L1 HK2_16-17

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 09/06/2017 10:47

Bảng điểm Interpretation 1 L1 HK1_16-17

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 09/06/2017 10:45

Bảng điểm Reading & Writing L1 HK1_16-17

Xem thêm

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH THẠC SĨ

TUYỂN SINH TIẾN SĨ

KHÓA HỌC NGẮN HẠN

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ

CHỨC NĂNG WEBSITE

Liên hệ tư vấn