TRUNG TÂM KHẢO THÍ

Cập nhật: duckham - 19/06/2020 09:49

Thiết kế WEB (TH) N02 HK1_19-20

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 18/03/2020 03:59

QT dự án CNTT_18,19,20TH_HK1 19-20

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 18/03/2020 03:00

Dữ liệu lớn_18,19TH_HK1_19-20

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 18/03/2020 02:52

Đồ án ngành_19TH_HK1_19-20

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 05/03/2020 09:53

Đồ án tốt nghiệp_17,18TH_HK1_19-20

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 04/02/2020 10:11

XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN_18,19,20TH_19-20

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 04/02/2020 09:59

THIẾT KẾ WEB_21TH_19-20

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 04/02/2020 09:57

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH_22TH_19-20

Xem thêm

Cập nhật: duckham - 04/02/2020 09:56

LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ_19,20,21TH_19-20

Xem thêm

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH THẠC SĨ

TUYỂN SINH TIẾN SĨ

KHÓA HỌC NGẮN HẠN

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ

CHỨC NĂNG WEBSITE

Liên hệ tư vấn