GIỚI THIỆU PHÒNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO THÍ

1. Tên đơn vị: PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO THÍ
2. Cơ quan chủ quản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
3. Địa chỉ của đơn vị: SỐ 504 ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, TP THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG.
4. Năm thành lập đơn vị: 2001
Trong quá trình xây dựng và phát triển Trường Đại học Bình Dương, lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng đến việc đảm bảo chất lượng, xóa bỏ triệt để tiêu cực trong thi cử. Từ tháng 7/2001 nhà trường thành lập Trung tâm Khảo thí – đơn vị hoạt động độc lập trực thuộc Ban Giám hiệu.

II. Chức năng và nhiệm vụ

A. Công tác Đảm bảo chất lượng
Đề xuất các mục tiêu chất lượng, xây dựng các chương trình, kế hoạch, chiến lược đảm bảo chất lượng của Trường.
Tổ chức và phối hợp với các đơn vị trong Trường triển khai thực hiện các công tác đảm bảo chất lượng.
Thường trực công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng của Trường.
Đầu mối liên hệ với các tổ chức kiểm định trong và ngoài nước.
B. Công tác Khảo thí:
Tổ chức nghiên cứu, xây dựng ngân hàng đề thi các môn học cho tất cả các khoa trên cơ sở nội dung giáo trình môn học đã được Hội đồng Khoa học trường phê duyệt.
Tổ chức nghiên cứu xây dựng kỹ thuật, phương pháp lượng giá, quy trình tổ chức thi, kiểm tra.
Tổ chức quản lý quá trình thi, kiểm tra cho sinh viên các khoa theo kế hoạch học tập đầu khóa học đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
Xây dựng và quản lý cơ sở vật tư kỹ thuật phục vụ cho công tác lượng giá, quản lý kết quả thi, kiểm tra.

III. Nhân sự:

  1. Ths. Trần Minh Đàn – Email: tmdan@bdu.edu.vn
  2. Ths. Nguyễn Thị Minh Phương – Email: minhphuong@bdu.edu.vn
  3. CN. Cao Việt Trường – Email: cvtruong@bdu.edu.vn
  4. KS. Lại Đức Khâm – Email: ldkham@bdu.edu.vn
  5. CN. Nguyễn Thị Mộng Trinh – Email: mongtrinh@bdu.edu.vn

=====================

Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí – Trường Đại học Bình Dương
Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Số điện thoại: 0274 3 837 102
Email: ttkt@bdu.edu.vn